Bicyklujeme pre Tanzániu

MIVA Slovensko prichádza s iniciatívou na pomoc katechétom v misiách, ktorí zohrávajú veľkú úlohu pri odovzdávaní viery. Cieľom kampane je poskytnúť domorodým katechétom bicykle, aby mohli účinnejšie a častejšie oslovovať ľudí s učením kresťanskej viery. Zároveň chceme povzbudiť ľudí na Slovensku k duchovnej cyklistike, ktorá sa môže stávať púťou.

Bicykluj a pomôž

Počas mája sa vyber na cyklistiku sám alebo s rodinou či s priateľmi. Navštívte zaujímavé miesta a o vašom cyklovýlete nám napíšte, prípadne pošlite fotografie. Na cyklopúti vám môže pomôcť aj mapa kostolov Slovenska: www.kostolyslovenska.sk.

Ak chcete, môžete prispieť na bicykel pre katechétu napr. sumou, ktorá sa bude rovnať počtu prejdených kilometrov.

Katechéti v Afrike sú pre misionárov často prekladateľmi a sprievodcami. Zároveň pripravujú na krst, na sobáše a na sväté prijímanie a počas nedele vedú bohoslužby tam, kam kňazi prichádzajú len raz za mesiac alebo ešte zriedkavejšie. Denne musia prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov.

Tanzánia – diecéza Kahama. Z tohtoročnej cyklistickej kampane MIVA bude financovaných aj 62 bicyklov pre katechétov v Tanzánii v diecéze Kahana. V diecéze je 31 farností, každá farnosť dostane pre miestnych katechétov 2 bicykle. Cena jedného bicykla je 130 eur.

Váš dar sa stane mobilným

„Bicykel predstavuje vynález úplný a dokonalý. Bol vynájdený a nikdy nebude prekonaný."
(známy francúzsky lekár J. Ruffier)

Tak naskočte na bicykel, nechajte svoje myšlienky slobodne plynúť a Boh vás privedie k sebe !

Boh ako navigátor - duchovné slovko

Bicykel je veľká symbolika. Azda sa nepreviním voči exegéze, keď vidím bicykel v tomto zmysle: dve kolesá pevne spojené rámom symbolizujú Starý a Nový zákon. Jedno bez druhého nemôže byť funkčné. Kormidlo určuje smer cesty.

Človek by si mal uvedomovať, kam kráča svojím konaním i celým svojím životom. Medzi jednotlivými časťami musí vládnuť harmónia, inak je funkčnosť ohrozená. Cyklista sa namáha, ale má aj radosť z jazdy, najmä keď zdolá prevýšenie na ceste. Brzdy umožňujú bezpečnú jazdu, hoci bicyklista si musí neustále uvedomovať svoju krehkosť a zraniteľnosť, čo ho vedie k opatrnosti a k rešpektovaniu práv iných.

Cesta, ktorú prejdeme rôznymi dopravnými prostriedkami, teda aj na bicykli, nás nevedie iba na miestny cieľ cesty, ale vždy aj o kus ďalej na našich vlastných životných cestách. Vedie nás k ďalším úlohám a povinnostiam; vedie nás k známym, ale aj k novým ľuďom; vovedie nás často do nepredvídateľných životných situácií. Tak sa každým úsekom prejdenej cesty začína určitý kus budúcnosti nášho života.

Boh nie je od nás vzdialený. Vždy je našou budúcnosťou a súčasne naším sprievodcom. Toto vedomie vo viere nám dáva nepredstaviteľnú istotu na všetkých našich cestách. Dokonca vtedy, keď si myslíme, že sa môžeme na vlastných cestách urobiť nezávislými od Božej vôle, sú naše cesty len obchádzkami, cez ktoré sa na nás vyplní Božia vôľa. Preto by sme sa mali na začiatku každej cesty celkom odovzdávať do Božích rúk, aby sa na nás plnila jeho vôľa a Boh nám nemusel „nanútiť“ zbytočné obchádzky. Aby sme riadili našu životnú cestu po jeho cestách a podľa jeho zákonov. Lebo Pán naplánoval a vyrovnával naše životné cesty. On určuje smer nášho cestovania, on stanovil pravidlá nášho života a on sám určil cieľ a koniec nášho putovania – že sme v cieli, keď si myslíme, že sme ešte na cestách, a že sme ešte na cestách, keď si myslíme, že sme v cieli.

Boh riadi všetky naše cesty. Preto spája Cirkev v modlitbe na cestu, ktorú nechá modliť sa svoje deti; spája putovanie a cestovanie so zvláštnym požehnaním, ktoré dáva pozemskému putovaniu zmysel. Znejú pritom aj slová v tomto duchu: „Ukáž, ó, Bože, svojim služobníkom cestu spásy, aby dosiahli po všetkých zmenách života svoj cieľ a večnú radosť.“

VILIAM JUDÁK, biskup

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×