Žiadosti

VŠEOBECNÉ ZÁSADY POMOCI POSKYTOVANEJ CEZ MIVA SLOVENSKO

 1. MIVA Slovensko poskytuje pomoc slovenským a miestnym misionárom a misionárkam pri nákupe dopravných prostriedkov. Pomoc je poskytovaná formou misijných projektov. Pomoc zo strany MIVA Slovensko nezahŕňa žiadosti o podporu pri prevádzke a oprave vozidiel.
 2. O pomoc možno žiadať výlučne len pred kúpou vozidla. 
 3. Žiadosť musí podať osoba cez aktuálny originálny formulár Žiadosti o realizáciu projektov cez MIVA Slovensko (možno ho dostať v kancelárii MIVA Slovensko, alebo cez info@mivaslovensko.sk).
 4. Dopravný prostriedok zakúpený pomocou MIVA Slovensko nie je súkromným majetkom misionára. Patrí misijnej farnosti, diecéze, kongregácii atď.
 5. Predsedníctvo MIVA Slovensko posudzuje žiadosti v poradí, v akom boli doručené, a realizuje ich podľa dostupných finančných prostriedkov.
 6. Podanie žiadosti neznamená automaticky, že projekt bude prijatý a realizovaný. 

 

 

TIPY PRE MISIONÁROV K PROJEKTOM MIVA SLOVENSKO

Ako má misionár postupovať, keď má záujem o dopravný prostriedok cez projekt MIVA Slovensko?

1. Napísanie úvodnej žiadosti

Misionár sa najprv obráti na MIVA Slovensko, ktorej pošle žiadosť (e-mailom/listom). V žiadosti predstaví geografický kontext, pravidelne realizované činnosti, aktivity, iniciatívy a dôvod potreby pomoci zvonku.

 • Žiadosť by mala obsahovať predpokladané náklady na projekt a možnosti jeho spolufinancovania.
 • Odporúča sa priložiť aktuálne fotografie, resp. video, zobrazujúce reálne prostredie misie.
 • Úvodná žiadosť by mala mať formálny charakter. V úvodnej žiadosti sa nevyžaduje odporúčanie biskupa alebo nadriadených. Plánovaný projekt však treba pochopiteľne vopred konzultovať s predstavenými alebo s biskupom.

2. Vypísanie oficiálnej Žiadosti na realizáciu projektu cez MIVA Slovensko

Po podaní úvodnej žiadosti z MIVA Slovensko misionárom elektronicky pošleme aktuálny formulár na vyplnenie v PDF. 

Formulár musí byť dôkladne vyplnený a musí obsahovať:

 • Základné informácie o žiadateľovi a type dopravného prostriedku
 • navrhovaný plán financovania projektu
 • Ak boli o pomoc na daný projekt požiadané aj iné organizácie, túto informáciu je potrebné uviesť vo formulári, s uvedením názvu organizácie a výšky požadovanej pomoci, o ktorú sa žiada
 • odporúčanie biskupa (a nadriadených) – môžu byť vo forme samostatných listov
 • predbežný odhad ceny vozidla (proforma faktúra)


Misionár alebo inštitúcia, ktorá mu pomáha (napr. diecéza, kongregácia), musí prispieť aspoň 30% z ceny vozidla (bez cla a poplatkov). Pri posudzovaní a udeľovaní pomoci dáva MIVA prednosť projektom s vyšším vlastným príspevkom. Pri projektoch na financovanie bicyklov pokrýva MIVA Slovensko 100% ceny bicykla. 

3. Pomoc cez MIVA Slovensko – realizácia

Žiadosti posudzuje predsedníctvo MIVA Slovensko, a to následne aj rozhoduje o pridelení pomoci. Termíny zasadnutí výboru pre projekty MIVA Slovensko sú: február, máj a október.

4. Vyúčtovanie a ukončenie projektu

Termín vyúčtovania je do 3 mesiacov od prevodu grantu a kúpy vozidla.

Obsah vyúčtovania:

 • vyúčtovanie nákladov a vyplatenie finančných prostriedkov uvedené na formulári MIVA
 • fotografie v elektronickej podobe (v dobrom rozlíšení, zaslané e-mailom) s dopravným prostriedkom v miestnej scenérii, prípadne v liturgickom oblečení a s ľuďmi
 • Kópia faktúry za nákup vozidla a registračného dokladu
 • Ďakovné modlitby za prijatú pomoc – kňazi prijímajú záväzok sláviť spolu 12 svätých omší na úmysly darcov a priateľov MIVA, za vodičov a ich bezpečnosť. Rehoľné sestry, rehoľní bratia a laickí misionári obetujú na úmysly darcov sväté omše, alebo osobitné modlitby.

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×