Stránka obchodu

todo: fungovani jako na https://misijnediela.sk/produkt/omsovy-milodar/

 

Omšový milodar na cesty (celý rok)

MIVA pomáha misionárom v chudobných krajinách, aby sa stali mobilnými. Omšovým milodarom ich môžete podporiť v ich každodennej práci. Kňaz slúži svätú omšu na váš úmysel, ktorý si môžete zapísať vo formulári. Môžete darovať milodar na individuálny počet omší, na deväť omší (deviatnik) alebo na tridsať svätých omší.

Úmysly bez darovania omšového milodaru môžete zapísať do nedeľných svätých omší. Sväté omše na všetky tieto úmysly spoločne budú slávené vždy v najbližšiu nedeľu.

Sväté omše na ostatné úmysly budú slúžené samostatne v misijných krajinách, kam budú zaslané v čo najskoršom čase. Termíny ich slávenia nie je možné poskytnúť, ale môžete mať istotu, že každá svätá omša bude slávená osobitne čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Stránka obchodu

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×