2/2020
osobný automobil
P. Jozef Pajerský
Baku, Azerbajdžan
Odovzdané - 2020

Auto do Baku v Azerbajdžane

Miestna situácia a okolnosti:

Katolícka Cirkev v Azerbajdžane pastoračne pôsobí v novodobých dejinách od konca 90.-tych rokov minulého storočia. Už 20 rokov tu pôsobí komunita saleziánov, ku ktorým sa postupne pridali komunity rehoľných sestier (najprv MC, neskôr FMA). Po vymenovaní a vysvätení apoštolského prefekta 
za biskupa sa ešte viac ukázala potreba misijnej činnosti diecéznych kňazov. Momentálne jeden miestny diecézny kňaz dokončuje svoj študijný pobyt v Ríme a od septembra 2019 pôsobí v Baku diecézny kňaz „fidei donum“ z Bratislavskej arcidiecézy (žiadateľ tohto projektu). Aktuálne sa potreby mobility pokrývajú požičaním vozidla od miestneho biskupa alebo sú využívané miestne dopravné prostriedky (metro, autobusy) alebo sa chodí pešo. V bežnej misijnej práci sa momentálne treba presúvať hlavne v rámci veľkomesta (takmer každodenne z miesta bývania do kostola vzdialenému 
5 km, ďalej pri službe sestrám MC vzdialeným cca. 10 km a okrem toho 
pri vybavovaní rôznych záležitostí, ako sú napr. jazykové kurzy, nákupy, návštevy a pod.). Sú však aj príležitosti keď sa cestuje aj von z mesta (napr. výlety  na chatu pri mori vzdialenú asi 40 km, prípadne aj iné možnosti misijnej činnosti, ktoré sa doteraz nerozvíjali). Do budúcna je možnosť, 
že diecéznym kňazom bude zverená aj pastorační služba o jednotlivcov 
alebo komunity mimo Baku (napr. v susednom meste Sumqayit).

Celkovo situácia diecéznych kňazov (zatiaľ jedného, čoskoro snáď dvoch i viac) je v úplných počiatkoch. Postupne sa hľadajú najvhodnejšie cesty ich misijného pôsobenia, v samostatnosti vzhľadom na saleziánsku komunitu, ktorá doteraz pokrývala celú pastoračnú kňazskú službu, ale aj v jednote a spolupráci. Možností je viacero, aktuálne prebieha obdobie zvažovania, hodnotenia, rozlišovania a postupného plánovania. Prvým krokom (po samotnom príchode diecézneho kňaza) bolo presťahovanie sa 
do samostatného domu, ktorú bude slúžiť ako ubytovanie a čiastočne aj miesto misijnej práce pre biskupa a diecéznych kňazov. Pri hľadaní týchto nových misijných ciest sa javí ako samozrejmá potreba vlastného skromného dopravného prostriedku.

Aké úlohy treba plniť? 

Aktuálne úlohy:

  • Pomoc vo farskom kostole, ktorý je v správe komunity saleziánov 
    (sv. omše, stretnutia, služba v kostole)
  • Pomoc komunite sestier MC (sv. omše, katechézy)
  • Absolvovanie jazykových kurzov
  • Pomoc biskupovi pri rôznych administratívnych záležitostiach

Nové možné úlohy v budúcnosti (v stave rozlišovania):

  • Otvorenie kaplnky v dome biskupa aj pre sväté omše pre verejnosť a stým spojené katechézy a stretnutia
  • Pomoc biskupovi pri správe apoštolskej prefektúry a budovaní diecéznych štruktúr
  • Misijná práca v komunite v meste Sumqayit prípadne v iných mestách krajiny

Aké vzdialenosti majú byť pokryté? 

Pri bežnej práci sa jedná o každodenný pohyb po veľkomeste Baku a príležitostné cesty po krajine, v ktorej vzdialenosti medzi mestami sú rádovo stovky kilometrov (druhé najväčšie mesto je vzdialené od Baku cca. 400 km).

ÚDAJE PRE MESAČNÝ TRVALÝ PRÍKAZ:
Číslo účtu: SK72 0900 0000 0052 0028 2391 (MIVA Slovensko)
Suma:  xx €
Váš variabilný symbol: číslo objednávky

AKO DAROVAŤ OPAKOVANE?
Vybrali ste si platbu mesačne. Najjednoduchšie je vytvoriť trvalý príkaz na túto sumu (alebo aj inú) s Vašim variabilným symbolom (číslo objednávky). Každá platba s Vašim variabilným symbolom bude priradená k Vášmu e-mailu, na ktorý Vám príde potvrdenie o dare s poďakovaním.

Ďakujeme Vám v mene všetkých misionárov!

×